ZNANSTVENA ŠKOLA

SVEOBUHVATNI PRISTUP
ISTRAŽIVANJU ANTROPOGENIH
PRITISAKA NA OKOLIŠ

PROGRAM ZNANSTVENE ŠKOLE

09:00 – 10:00

Dr.sc. Anita Erdelez (Fidon d.o.o., Zagreb)      

 Procjena utjecaja na okoliš, uključivo strateška procjena utjecaja na okoliš, predstavlja jedan od instrumenata zaštite okoliša prilikom planiranja zahvata (ili izradi strategije, plana, programa). Njome se ocjenjuje značaj utjecaja zahvata na okoliš, uzimajući u obzir prirodu i veličinu zahvata te odlike okoliša u kojem je zahvat planiran. Utjecaj na okoliš promatra se kroz utjecaj na sastavnice okoliša (vode, more, zrak i klimu, prirodu, tlo, šume, krajobraz, kulturnu baštinu, …), opterećenje okoliša (buka, otpad, …), na stanovništvo i zdravlje ljudi, ali i kroz međuodnose različitih utjecaja. Postupak procjene utjecaja na okoliš provodi se u ranoj fazi planiranja zahvata, prvenstveno kako bi se ocijenila prihvatljivost planiranog zahvata za okoliš, ali i kako bi se zahvat odgovarajuće prilagodio uvjetima okoliša tijekom planiranja, građenja i korištenja. Predavanje će dati sažeti uvid u zakonske okvire kojima je određena procedura procjene utjecaja na okoliš, uobičajenu metodologiju i primjere iz prakse.

10:00 – 10:15

Edin Lugić (Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb)     

10:15 – 10:30

11:00 – 11:30

Pauza za kavu

11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

Marija Petrović (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

Saranda Bakija Alempijević (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)

12:30 – 12:45

Laura Huljek (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

13:00 – 13:05

Lucia Pole (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)

13:05 – 13:10

Ivona Takač (Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Sveučilište u Zagrebu)  

13:15 – 13:30

Posjetite nas na društvenim mrežama

Kontakt osoba: